Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Affaldsplan 2015-2024


Status for planen

Byrådet har på sit møde den 26. august 2015 vedtaget denne affaldsplan.

Hvad er en affaldsplan

Gladsaxe Kommunes affaldsplan beskriver, hvordan kommunen vil medvirke til at nå målene i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018: Danmark uden affald. Affaldsplanen definerer rammerne for kommunens affaldsplanlægning 2015-2024 med særlig fokus på de første år. Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværktøj, som bliver brugt i kommunens arbejdet på affaldsområdet.  

Hvad vil vi opnå 

Affaldsplanen støtter op om Gladsaxe Kommunestrategi 2014-2018. I kommunestrategien under klimabeviste valg fremgår det, at vi skal genanvende mere madaffald og andre genanvendelige materialer i affaldet. Der skal være bedre mulighed for, at virksomheder og borgere kan sortere deres affald til genanvendelse. Hermed skal Gladsaxe Kommune bidrage til at de samlede mål i Ressourceplanen for Danmark kan nås.

Samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige ejerkommuner

Udfordringerne på affaldsområdet, er ikke unikke for vores kommune. Det er ofte de samme problemstillinger, som alle øvrige kommuner står over for.

Gladsaxe Kommune og 18 andre kommuner er ejere af I/S Vestforbrænding. Det fælles ejerskab giver mulighed for, at vi kan dele erfaringer og samarbejde inden for kommunernes opgaver med affaldsplanlægning og -håndtering.

Denne affaldsplan fastlægger én vision og tre mål, som er fælles for kommunerne i Vestforbrændings opland.

Hvad betyder affaldsplanen for dig

Planen beskriver de initiativer, kommunen vil tage på affaldsområdet i de kommende år. Det vil være ændringer i indsamlingsordninger i boligområder, krav til affaldshåndteringen i de kommunale institutioner og samarbejde om affaldshåndtering i virksomheder med videre.

Miljøvurdering

Det er Gladsaxe Kommunes vurdering at affaldsplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige arealanvendelser. Gladsaxe Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages screening og miljøvurdering af Affaldsplan 2015-2024, dette med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 § 3, stk. 1.

I overensstemmelse med loven vil kommunen gennemføre screening og miljøvurdering forud for endelig vedtagelse af en udvidelse af Genbrugsstationen på et konkret areal.