Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Aktivitetsområder Genbrugsstation
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Indsamling af affald og udvikling af ordninger
Madaffald
Genanvendeligt affald
Genbrugsstation
Institutioner
Erhverv
Byggeaffald
Digitalisering
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Genbrugsstation


Gladsaxe Kommune har en velbesøgt genbrugsstation, der drives i samarbejde med Vestforbrænding.

Driften af genbrugsstationen er presset. Siden Genbrugsstationen sidst blev udvidet i år 2004, er det gået stærkt med udviklingen inden for affaldsområdet. Ved planperiodens start i 2015 har vi nået grænsen for hvor mange fraktioner, der kan være plads til. Vi har måtte takke nej til nogle af de nye fraktioner, der kunne have været indsamlet for eksempel gamle mursten. Især i weekender oplever brugere og personale flaskehalse på grund af de mange besøgende og det store flow af genbrugsmaterialer.

Indretningen af pladsen er ikke tidssvarende, herunder ikke hensigtsmæssig for ældre eller handicappede borgere. Nogle fraktioner skal bæres op ad trapper eller kastes i høje containere. I sommeren 2013 var det nødvendigt at lukke for modtagelse af farligt affald i en periode på grund af indretningen af kemikaliemodtagelsen.

Der er behov for en indsats for at sikre, at Gladsaxe Kommune fortsat kan leve op til sine forpligtelser til at tilbyde kommunens borgere og erhvervsdrivende adgang til en tidsvarende genbrugsstation.

Genbrugsstationen modtager årligt 230.000 - 300.000 besøgende. Den er derfor et godt sted at møde borgere og erhvervsdrivende og at sikre dialog og kommunikation om forhold på affaldsområdet.

Genbrugsstationen kan blive et vigtigt element i at nå affaldsplanens mål. Hvis dette skal lykkes, er det nødvendigt, at der etableres bedre forhold, så genbrugsstationens brugere løbende bliver tilbudt bedre service i form af øgede sorteringsmuligheder. Det er vigtigt, at genbrugsstationen bliver indrettet, så brugere og personale oplever et godt flow og et højt serviceniveau.

Genbrugsstationen kan give gode muligheder for undervisning og formidling omkring affaldsemner. Undervisning kan tilbydes såvel skoler, som gymnasier, seminarier, boligselskaber, borgere med flere. På en udvidet genbrugsstation kunne der også tænkes plads ind til andre typer af aktiviteter for kommunale og andre aktører.

Igangværende og planlagte aktiviteter

Gladsaxe Kommune har forud for vedtagelse af Affaldsplanen igangsat undersøgelser for at udpege egnede arealer til en udvidet genbrugsstation.

Der er igangsat arbejde med et skitseprojekt for en udvidelse på arealet ved siden af genbrugsstationen. Dette areal omfatter fortidsminder, herunder en gravhøj, hvilket giver nogle muligheder for formidling om og tydeliggørelse af disse minder. Men samtidig giver det nogle restriktioner i forhold til mulighederne for at indrette og bruge pladsen. På denne baggrund er der i 2014 igangsat VVM undersøgelse.

I 2015 arbejder vi videre med VVM undersøgelsen, mens vi fortsat undersøger mulighederne for at finde alternative arealer. Når der foreligger et bæredygtigt projektforslag med budget skal dette behandles politisk.

Aktiviteter i samarbejde med Vestforbrænding

I 2016 starter Vestforbrænding et projekt om udvikling af fremtidens genbrugsstation med fokus på kommunikation og læring. Målene for aktiviteten er at mindske fejlsortering, fremme dialogen med borgere og virksomheder og at øge antallet af skolebesøg på genbrugsstationerne.