Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Aktivitetsområder Indsamling af affald og udvikling af ordninger
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Indsamling af affald og udvikling af ordninger
Madaffald
Genanvendeligt affald
Genbrugsstation
Institutioner
Erhverv
Byggeaffald
Digitalisering
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Indsamling af affald og udvikling af ordninger


Dette aktivitetsområde dækker over Gladsaxe Kommunes samarbejde med vognmænd om affaldsindsamling samt over Gladsaxe Kommunes arbejde med at udvikle, forbedre og kommunikere om affaldsordningerne. Dog er udvikling af ordninger for madaffald og genanvendeligt affald ikke omfattet i dette aktivitetsområde, da disse ordninger har egne aktivitetsområder.

Indsamling af affald

I Gladsaxe Kommune bliver affaldet i de kommunale ordninger indsamlet af private vognmænd. Kommunen udbyder opgaverne i EU-udbud og indgår kontrakter for hver af opgaverne. Ved Affaldsplanens start er følgende kontrakter, som alle udløber med udgangen af marts 2017, gældende:

 • Dagrenovation (indsamling og transport af dagrenovation) omfatter alle husstande, institutioner og virksomheder i kommunen (bortset fra enkelte, der har dispensation herfra). Opgaven udføres af Meldgaard.
 • Storskrald og genbrugsmaterialer omfatter alle husstande i kommunen, samt institutioner med beboelse. Opgaven udføres af M. Larsen Vognmandsfirma.
 • Haveaffald omfatter alle husstande i kommunen. Opgaven udføres af Meldgaard.
 • Farligt affald omfatter boligselskaber og virksomheder omfattet af ordningen for klinisk risikoaffald. Opgaven udføres af M.Larsen Vognmandsfirma.

Når den igangværende kontraktperiode udløber, skal vi have gennemført nye EU-udbud, så nye kontrakter kan træde i kraft. Kontrakterne skal beskrive, hvordan vognmændene skal løse opgaverne. Det gælder både:

 • Krav til hvordan affaldet skal håndteres.
 • Hvilken service borgerne skal modtage
 • Krav til skraldemændenes arbejdsmiljø
 • Klausuler om uddannelse, ligestilling og socialt ansvar.

Forud for det næste EU-udbud skal vi tage politisk stilling til hvilke ændringer, der skal gennemføres for at at leve op til Affaldsplanens mål. Der kan være behov for ændringer i de eksistrende ordninger eller udvidelse med nye ordninger. I den forbindelse er det relevant at kigge på indsamling af farligt affald, batterier, småt brændbart, tilpasning af storskraldsindsamling, muligheder for direkte genbrug med mere.

Vi skal indarbejde ændringerne i de nye kontrakter. Vi skal sikre, at de nye vognmænd kommer godt i gang med arbejdet, og vi skal sikre, at borgere og andre brugere af ordningerne er forberedte og orienterede om ændringerne.

Udvikling af ordninger

Gladsaxe Kommune vil i planperioden arbejde for forebyggelse af affald. Vi har endnu ikke truffet beslutning om konkrete aktiviteter på dette område.

Planlagte aktiviteter - indsamling af affald

 • 2015 Forberede nyt udbudsmateriale
 • 2016 EU-udbud, udpegning af vognmænd og kontraktindgåelse
 • 2017 Kontraktstart - og herefter samarbejde med vognmænd

Aktiviteter i samarbejde med Vestforbrænding

I perioden 2013 til 2014 stod Vestforbrænding for et projekt om øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier. Resultatet af projektet er en drejebog for implementering af "Rød Miljøboks", som er en indsamlingsordning for farligt affald.

Fra 2014 til 2015 står Vestforbrænding for et projekt om målrettet formidling. Gladsaxe Kommune deltager i et netværk omkring initiativer og erfaringsudveksling.

I løbet af perioden 2016 til 2018 vil Vestforbrænding stå for et projekt om bedre indsamlingsordninger for farligt affald. Formålet er at øge indsamlingen af farligt affald fra husholdninger og erhverv. Der kan for eksempel være tale om at indføre eller forbedre indsamlingsordninger.

I løbet af perioden 2016 til 2018 vil der være et initiativ om bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet. Initiativet skal øge indsamlingen af småt elektronik.

I løbet af perioden 2017 til 2018 vil Vestforbrænding stå for et projekt om medicinrester. Formålet er at reducere mængden af medicinrester i restaffaldet (dagrenovationen) og at øge befolkningens kendskab til og brug af indsamlingsordninger for medicinaffald.