Kommunen som myndighed


Som kommune er vi i kontakt med mange borgere og virksomheder via rollen som myndighed på blandt andet byggesager, lokalplaner og miljøtilsyn på virksomheder. Udover at sikre at loven bliver overholdt, prioriterer vi at have god dialog om andre væsentlige miljø- og energiforhold.

Vi benytter den personlige kontakt til at motivere borgere og virksomheder til at gøre en frivillig indsats for klima og miljø. Indsatsen kan ofte være positiv for borgerens eller virksomhedens økonomi eller drift.

Nybyggeri og renovering

Vores rolle som byggemyndighed handler i høj grad om vurdering og forhandling i den konkrete sagsbehandling, da reglerne ikke stiller specifikke krav på alle områder. Vi søger, at motivere bygherrer ved at:

  • lægge generel vægt på sikkerhed, indeklima og energieffektivitet i både forhåndsdialoger og sagsbehandling af konkrete byggeprojekter.

  • opdatere vores viden løbende og stille den til rådighed eksempelvis ved møder for boligforeninger og grundejerforeninger. 

Lokalplaner

I lokalplanerne stiller vi krav til, hvordan borgerne og andre skal bygge eller etablere nye anlæg. Med lokalplanerne følger ikke handlepligt for ejere af bygninger og anlæg, som allerede eksisterer.

Via lokalplanerne:

  • stiller vi krav om, at nybyggeri skal opfylde kravene til lavenergibyggeri. 

  • giver vi mulighed for at placere solceller på bygningerne og stiller krav om, at de placeres bedst muligt.

  • sætter vi krav om cykelparkering, stiforbindelser og maksimumskrav til antallet af p-pladser for at støtte udvikling af en bæredygtig transport i Gladsaxe.

  • giver vi mulighed for at bygge dobbelthuse i åbenlav områder, hvis bygningen opføres som passivhuse eller energiplushuse. 
    (Er med i forslag til Kommuneplan 2013, som 2. behandles i Byrådet juni 2013)

Miljøtilsyn

I forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder lægger vi vægt på god dialog om væsentlige energi- og miljøforhold, som ligger uden for loven. Det handler eksempelvis om energibesparelser, kommunens netværk KlimaKlar for virksomheder, frivillige grønne regnskaber mv.

Du kan læse mere i Gladsaxe Kommunes Plan for Miljøtilsyn.