Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse


I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand. Vandet pumpes op fra undergrunden og på vandværker iltes og filtreres vandet, inden det sendes ud til forbrugerne. Som udgangspunkt renser vi ikke vores drikkevand for miljøfremmede stoffer. Det er derfor vigtigt, at vi har en god og uforurenet grundvandsressource, vi kan bruge som drikkevand. Det kræver, at vi beskytter grundvandet mod forurening. 

Hvad er en indsatsplan?

Forebyggelse af forurening er en opgave for både myndigheder, borgere og virksomheder. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse beskriver, hvordan kommunen og andre parter vil beskytte grundvandet i de områder, hvor man ønsker at indvinde drikkevand. Indsatsplaner er et supplement til den generelle beskyttelse af grundvandet, som der tages hånd om gennem lovgivning og retningslinjer i statslige planer.

Gladsaxe Kommunes indsatsplan beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune, vandforsyningerne og andre parter vil gøre for at beskytte grundvandsressourcen og afhjælpe forureningssituationen, så vi også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen.

I Gladsaxe Kommune er vores drikkevand desværre flere steder truet af forurening med miljøfremmede stoffer. Disse forureninger stammer primært fra gammel industri, renserier og værksteder samt tidligere tiders brug af pesticider. De mange kendte og potentielt ukendte jord- og grundvandsforureninger udgør den største trussel mod indvindingen af drikkevand fra kommunens kildepladser. Det betyder, at grundvandsbeskyttelse i Gladsaxe Kommune ikke kun handler om at forebygge yderligere forurening af jord og grundvand, men også om at håndtere den eksisterende forurening.

Hvad skal vi opnå med planen?

Indsatsplanen skal sikre, at vi både nu og i fremtiden kan indvinde rent drikkevand fra kildepladserne i Gladsaxe Kommune.  

Hvad betyder planen for dig?

Planen beskriver de nødvendige indsatser, og hvem der er ansvarlige for at udføre dem, så du er sikret rent drikkevand i fremtiden.  Vi vil blandt andet udlægge særlige beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer og udføre tilsynskampagner overfor virksomheder og kampagner om pesticider overfor borgerne.

Denne plan er vedtaget af Byrådet 27.august 2014.

Indsatsplanen har planperiode 2014-2016. Det forventes, at planen skal revideres i 2016 på baggrund af den nye viden om forureningstrusler og erfaring med grundvandsbeskyttelse, der er opbygget i første planperiode.

 

 

 

Drikkevand