Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe Geologien
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Geologien
Grundvandets bevægelse og naturlige kvalitet
Lerlagets tykkelse og grundvandsmagasiners sårbarhed
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Geologien

I figuren herunder ses en overordnet skitse af geologien i Gladsaxe Kommune.

 Konceptuel skitse af den geologiske lagfølgeKonceptuel skitse over den geologiske lagfølge i Gladsaxe Kommune

Det grundvand, vi indvinder til drikkevandsformål i Gladsaxe Kommune, oppumpes fra de øverste dele af et tykt kalklag. Kalklaget begynder generelt mellem 20 og 70 meter under terræn. Over kalklaget findes vekslende lag af sand, grus og ler aflejret under istiderne. Den totale lagtykkelse over kalken og tykkelsen af de enkelte ler-, sand- og gruslag varierer meget over hele kommunen, og lokalt kan geologien være meget mere rodet end skitsen viser. Figuren nederst til venstre viser lagtykkelsen over kalken, dvs. hvor dybt kalken ligger i forhold til terræn.

Der er overordnet fire separate sandlag. Det sandlag, der benævnes Sand 2, er langt det tykkeste og mest sammenhængende sandlag. Sand 2 laget genfindes over hele Gladsaxe Kommune, og det stykkelse er afbildet på figuren nederst til højre. De andre sandlag eksisterer kun i visse områder og er ikke sammenhængende over større afstande. Imellem sandlagene findes moræneler, som er en speciel type inhomogen ler aflejret af gletcherne under istiderne. Over det meste af kommunen findes der moræneler over Sand 2 og også mellem Sand 2 og kalken. Enkelte steder bliver disse morænelerlag dog meget tynde eller forsvinder helt. Det har meget store konsekvenser for grundvandsmagasinets sårbarhed over for forurening, som du kan læse mere om under punktet lerlagets tykkelse og grundvandsmagasinets sårbarhed

Under afsnittene om de enkelte kildepladser kan du se et tværsnit af geologien mere specifikt omkring og i oplandet til de enkelte kildepladser.

 

 Dæklagstykkelse over kalk Tykkelse af Sand 2

Til venstre: Dæklagstykkelse over kalken. Til højre: Tykkelse af Sand 2.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012. 

(Tryk på figurerne for at se dem i en større version)