Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Indsatser


Indsatserne i denne indsatplan kan opdeles i tre kategorier:

  • Indsatser af mere generel karakter, der sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen:

                    Indsatser overfor den eksisterende forurening
                    Forebyggelse af forurening ved tilsyn på virksomheder
                    Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand
                    Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder
                    Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer
                    Indsats overfor pesticider

  • Indsatser der er rettet mod konkrete forhold og problemstillinger i de enkelte indvindingsoplande til kommunens vandværker og kildepladser:

                    Indsatser rettet mod indvindingen ved Søborg Vandværk
                    Indsatser rettet mod indvindingen ved Bagsværd Vandværk
                    Indsatser rettet mod indvindingerne ved Kildeplads XIII og XIV

I bilag 1 findes en tabeloversigt over samtlige indsatser med angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, eventuelle andre aktører (ex. vandselskaber, Region Hovedstaden), relation til andre af kommunens planer, og forventet tidspunkt for gennemførsel af indsatsen.

Indsatserne beskriver de tiltag som kommunen og andre parter vil sætte i gang, samt retningslinjer for hvordan kommunen vil administrere grundvandsbeskyttelse i fremtiden.

Generelt set opfordres alle borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune til at beskytte grundvandsressourcen. Det gør man ved at udvise forsigtighed og omhu ved opbevaring, brug og omgang med potentielt miljøskadelige stoffer og væsker. Især opfordres alle til at undlade at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse i haver, indkørsler og andre udenomsarealer.

Relateret link:

 bilag_1_oversigt_over_indsatser_aktoerer_og_tidsplan.pdf (125.1 KB)