Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Boringsnære Beskyttelsesområder
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Boringsnære Beskyttelsesområder


Spild eller anden forurening tæt på en indvindingsboring vil hurtigt kunne nå grundvandet og indvindingen, og det kan være svært at nå at reagere og afværge forureningen inden skaden er sket, og boringen må lukke. Arealet tæt på en indvindingsboring er derfor ekstra sårbart over for forurening.

Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone. Her må der ikke anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. Derudover har kommunerne mulighed for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at imødekomme et behov for ekstra grundvandsbeskyttelse rundt om indvindingsboringer. Størrelsen og formen på BNBO er ikke givet på forhånd, men afhænger blandt andet af den enkelte borings indvindingsmængde og geologien nær boringen.

BNBO udlægges på baggrund af konkrete vurderinger af forureningstruslen mod vandindvindingen fra aktiviteter eller forhold inden for BNBO. I denne vurdering indgår også risikoen for forurening som konsekvens af uheld. Vurderes det, at der i BNBO er grundvandstruende aktiviteter eller andre forhold, som udgør en risiko for forurening af vandindvindingen, har kommunen mulighed for at nedlægge forbud eller give påbud efter §24 i Miljøbeskyttelsesloven. Normalt vil der dog først blive forsøgt med frivillige aftaler. Restriktionerne skal have til formål at forhindre, at der sker en forurening eller begrænse risikoen for uheld, som kan føre til forurening af vandindvindingen. Restriktioner begrænser sig ikke til enkelte stoffer eller aktiviteter, men der skal være en vurdering af proportionaliteten af restriktionen i forhold til indvindingsboringens betydning, geologiske forhold og det samlede trusselbillede mod indvindingsboringen. I tilfælde af at kommunen udsteder forbud eller påbud mod lovlige forhold,  vil grundejer kunne søge erstatning for eventuelle tab som følge af restriktionerne i det pågældende område.

  

Gladsaxe Kommune har i samråd med Nordvand og HOFOR vurderet, at udlæggelse af BNBO vil være et vigtigt skridt i forhold til beskyttelse af drikkevandsindvindingen i Gladsaxe. Det er Gladsaxe Kommune som myndighed, der har hjemmel til at udlægge BNBO, men udlægningen har stor betydning for vandforsyningerne, og indsatsen vil derfor foregå i tæt samarbejde med Nordvand og HOFOR.

  • Gladsaxe Kommune vil beregne BNBO for alle indvindingsboringer til Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk, Kildeplads XIII og Kildeplads XIV. Beregningen af størrelse og form på BNBO vil ske med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder.

  • Gladsaxe Kommune vil prioritere grundvandsbeskyttelse og egne indsatser ekstra højt i BNBO.

  • Gladsaxe Kommune laver i samarbejde med vandforsyningen en risikovurdering af eksisterende og potentielle forureningstrusler inden for BNBO. Eksempler på aktiviteter og forhold, der vil blive taget med i denne vurdering, er: brug af sprøjtemidler på privat grund, nedsivningsanlæg, olietanke, kemikalieoplag, jordvarmeanlæg m.v. Hvis Gladsaxe Kommune vurderer, at der er fare for forurening af vandindvindingen i det boringsnære område, vil kommune udlægge BNBO med de nødvendige påbud, forbud, restriktioner eller retningsliner, der er nødvendige for at mindske faren for forurening af vandindvindingen. Der vil dog så vidt muligt blive forsøgt med frivillige aftaler i stedet for at påbyde eller nedlægge forbud.

  • Ejere og lejere af arealer inden for BNBO informeres om, at de bor og færdes i et område, hvor risikoen for forurening af en drikkevandsboring er ekstra stor, og at de derfor bedes om at være ekstra opmærksomme på at forebygge jord- og grundvandsforurening.

  • Gladsaxe Kommune indarbejder de udlagte BNBO som indsatsområder i fremtidige revisioner af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 


På kortet ses indvindingsboringer i Gladsaxe Kommune.

Relevante links: