Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Kildeplads XIII og XIV
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kildeplads XIII og XIV


I det følgende beskrives indsatser specifik rettet mod indvindingen ved Kildeplads XIII og XIV.

Problemstillingerne, der ligger til grund for indsatserne, er kort beskrevet. Hvis du vil vide mere om Kildeplads XIII og XIV og de forhold og problemstillinger, der relaterer sig til indvinding af drikkevand på kildepladserne, kan du finde dette under baggrundsviden – Kildeplads XIII og XIV

Forureningskortlægning

I oplandet til Kildeplads XIII og XIV er opsporing og kortlægning af forurenede grunde ikke færdig.

  • Region Hovedstaden fortsætter kortlægningen og regner med at være færdig med mistankekortlægning og indledende undersøgelser på de mest kritisk forurenede grunde i 2017. Regionen har fokus på klorerede opløsningsmidler i kortlægningsarbejdet.

  • Når kortlægningen er færdig, vil Region Hovedstaden opdatere risikovurderingen af forureningstruslen mod Kildeplads XIII og XIV. På baggrund af den opdaterede riskovurdering og en samlet omkostningsanalyse vil regionen tage beslutning om den videre indsats overfor forureningerne.

Se også  indsatserne overfor den eksisterende forurening under de generelle indsatser.

Indvindingsoplande

Risikovurdering af forureningstruslen mod Kildeplads XIII og XIV er afhængig af størrelse og form på de indvindingsoplande, som er beregnet for kildepladserne. Kildeplads XIII og Kildeplads XIV ligger meget tæt, og de kæmper nærmest om det samme vand. Ændringer i fordelingen af indvinding mellem de to kildepladser kan derfor let forskyde risikobilledet overfor den enkelte kildeplads. Sker der ændringer i indvindingen på kildepladserne eller i deres opland, er det derfor vigtigt at både Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og HOFOR er informeret herom, og at oplandene opdateres i forbindelse med en ny riskiovurderingen.

  • Ændringer i indvindingsstruktur og opdateringer af beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande skal være et fast punkt på samarbejdsmøderne i den tekniske gruppe under grundvandsforum. Se mere om disse møder under indsatser overfor den eksisterende forurening

BNBO

For at styrke grundvandsbeskyttelsen i umiddelbar nærhed af indvindingsboringerne til Kildeplads XIII og Kildeplads XIV vil Gladsaxe Kommune udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer. Det meget tynde dæklag af ler ved Kildeplads XIV gør, at indvindingen ved kildepladsen er meget sårbar overfor forurening. Denne sårbarhed vil indgå i vurderingen af risiko for forurening af indvindingen fra aktiviteter og forhold inden for BNBO. Udlægning af BNBO vil ske i tæt samarbejde med Herlev Kommune og HOFOR, der ejer kildepladserne. Du kan læse mere om udlægningen af BNBO under de generelle indsatser.