Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Søborg Vandværk
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Søborg Vandværk


I det følgende beskrives indsatser specifik rettet mod indvindingen ved Søborg Vandværk.

Problemstillingerne, der ligger til grund for indsatserne, er kort beskrevet. Hvis du vil vide mere om Søborg Vandværk og de forhold og problemstillinger, der relaterer sig til indvinding af drikkevand til vandværket, kan du finde dette under baggrundsviden – Søborg Vandværk.

Forureningskortlægning

I oplandet til Søborg Vandværk er opsporing og kortlægning af forurenede grunde ikke færdig. I Naturstyrelsens grundvandskortlægning er der lavet fluxberegninger på de kendte V2 kortlagte forureninger med klorerede opløsningsmidler. Der er en vis usikkerhed på disse beregninger, men den oppumpede mængde klorerede opløsningsmidler i de to afværgeoppumpninger på Søborg Hovedgade er meget højere end den beregnede flux fra kilder i oplandet hertil. Det tyder på, at der i oplandet til de to afværgepumpninger findes endnu ukendte kilder. Noget af uoverensstemmelsen kan muligvis også forklares med usikkerhed på den beregnede størrelse af indvindingsoplandene.

  • Region Hovedstaden fortsætter kortlægningen og regner med at være færdig med mistankekortlægning og indledende undersøgelser på de mest kritisk forurenede grunde i 2017.

  • Region Hovedstaden har fokus på klorerede opløsningsmidler i kortlægningsarbejdet.  Eventuelle uopdagede kilder, der måske kan forklare uoverensstemmelsen mellem flux og oppumpede mængder af klorerede opløsningsmidler i de to afværgeoppumpninger på Søborg Hovedgade, forventes at blive opdaget i forbindelse med kortlægningen.

  • Når kortlægningen er færdig, vil Region Hovedstaden opdatere risikovurderingen af forureningstruslen mod Søborg Vandværk. På baggrund af den opdaterede riskovurdering og en samlet omkostningsanalyse vil regionen tage beslutning om den videre indsats overfor forureningerne.

Se også indsatser overfor den eksisterende forurening under de generelle indsatser.

Afværgeanlæg

Region Hovedstaden driver de tre afværgeanlæg på henholdsvis Søborg Hovedgade 31, Søborg Hovedgade 189 og Rosenkæret 17. De to afværgeanlæg på Søborg Hovedgade er i høj grad medvirkende til, at der kan indvindes rent drikkevand ved Søborg Vandværk. Uden afværgeoppumpningerne ville indvindingen ved Søborg Vandværk formentlig ikke kunne opretholdes. Regionen skønner, at driften af afværgeanlæggene vil være nødvendig i mange år endnu.

  • Region Hovedstaden opretholder driften af afværgeanlæggene på Søborg Hovedgade og evaluerer løbende afværgestrategierne. Når kortlægningen er færdig, vil den samlede afværgeindsatsen i oplandet til Søborg vandværk blive revurderet og optimeret.

Indvindingsoplande

Risikovurdering af forureningstruslen mod Søborg Vandværk er afhængig af størrelse og form på de indvindingsoplande, som er beregnet for Søborg Vandværk og afværgeoppumpningerne i Søborg Vandværks opland. Med den tæthed af forureninger der er i Søborg Vandværks opland, kan selv mindre ændringer i det beregnede indvindingsopland have betydning for risikovurderingen. Sker der større ændringer i grundvandsindvindingen på Søborg Vandværk eller andre steder i oplandet, er det derfor vigtigt at både Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Nordvand er informeret herom, og at oplandene opdateres i forbindelse med en ny riskiovurderingen. 

  • Ændringer i indvindingsstruktur og opdateringer af beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande skal være et fast punkt på samarbejdsmøderne i den tekniske gruppe under grundvandsforum. Nordvand og Gladsaxe Kommune er med i et samarbejde om udvikling af en ny grundvandsmodel; Øresundsmodellen. Denne model vil kunne bruges til at beregne opdaterede oplande til Søborg Vandværk og afværgeroppumpningerne. Se mere om samarbejdsmøderne under indsatser overfor den eksisterende forurening.

Boringsnære beskyttelsesområder

For at styrke grundvandsbeskyttelsen i umiddelbar nærhed af indvindingsboringerne til Søborg Vandværk vil Gladsaxe Kommune udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringerne. Udlægning af BNBO vil ske i tæt samarbejde med Nordvand, der driver Søborg Vandværk. Du kan læse mere om indsats med udlægningen af BNBO under de generelle indsatser.