Indvindingsoplande


I Gladsaxe Kommune indvindes der grundvand til drikkevandsformål under det meste af kommunen. Vandet pumpes op ved:

  • Søborg Vandværk
  • Bagsværd Vandværk
  • Kildeplads XIII
  • Kildeplads XIV

Kortene til højre viser de fire kildepladser med tilhørende indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande. Indvindingsoplandet er det areal, hvorfra grundvand strømmer til boringerne ved kildepladserne. Det grundvandsdannende opland er det areal på jordoverfladen, hvorfra regnvand vil infiltrere til grundvandsmagasinet inden for indvindingsoplandet. De arealer, der ikke er dækket af et opland til en af indvindingerne i Gladsaxe Kommune, er for størstedelens vedkommende del af oplande til indvindinger i nabokommunerne.

Sker der en jord- eller grundvandsforurening i oplandet til en kildeplads, kan forureningen bevæge sig mod kildepladsen. Hvis forureningen ikke bliver tilbageholdt eller nedbrudt i jorden, vil forureningen engang i fremtiden nå indvindingen på kildepladsen.  En forurening i oplandet til en kildeplads kan derfor udgøre en trussel mod kildepladsen.

Da næsten hele Gladsaxe Kommune er del af et opland til et alment vandværk, er der potentielt risiko for, at en jord- eller grundvandsforurening i Gladsaxe Kommune kan forurene drikkevandet i Gladsaxe Kommune eller i vores nabokommuner.

  


  

Indvindingsoplande til de fire kildepladser i Gladsaxe Kommune. De røde prikker markere boringene på de fire kildepladser. Indvindingsoplandenes areal er fra Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

   


  

Grundvandsdannende oplande til de fire kildepladser i Gladsaxe Kommune. De røde prikker markere boringene på de fire kildepladser. Oplandenes areal er fra  Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.