Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Om grundvandsressourcen
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Om grundvandsressourcen


Her får du et kort overblik over grundvandsindvinding og grundvandsressourcen i Gladsaxe Kommunen. Vil du vide mere, kan du finde mere uddybende beskrivelser og forklaringer under baggrundsviden eller ved at følge links i teksten. Under baggrundsviden kan du også finde et resume af Naturstyrelsens grundvandskortlægning i de enkelte indvindingsoplande til Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk og Kildeplads XIII og XIV.

  • Gladsaxe er en bykommune med stor befæstelsesgrad, få størrer naturområder og ingen landbrug. Der har ligget meget industri og erhverv igennem tiden, som har sat  sit præg i form af mange punktkildeforureninger af jord og grundvand. (Læs mere om arealanvendelse i Gladsaxe)

  • I 2012 blev der indvundet knap 1,6 mio. kubikmeter drikkevand fra fire kildepladser i Gladsaxe Kommune. Derudover blev der oppumpet ca. 850.000 kubikmeter grundvand til afværge af forureninger. En del af afværgevandet bliver dog reinfiltreret til grundvandet efter rensning. Historisk set har der været oppumpet grundvand til almene vandværker i kommunen siden 1896. Indvindingen toppede med cirka 4 mio. kubikmeter pr. år i perioden 1945-1970. (Læs mere om indvinding af grundvand i Gladsaxe)

  • Drikkevandet oppumpes fra kalklaget, som begynder 20-70 meter under terræn. Over kalken findes vekslende lag af sand og ler aflejret under istiderne. Et af disse lag kaldes "Sand 2" og udgør et øvre regionalt grundvandsmagasin over hele kommunen. (Læs mere om Geologien)

  • I store dele af kommunen er kalklaget godt beskyttet af et tykt lerlag. I nogle få områder er lerlaget meget tyndt eller slet ikke tilstede, og her er drikkevandsressourcen meget sårbar overfor forureninger. (Læs mere om lerlagets tykkelse og grundvandsmagasiners sårbarhed)

  • Den naturlige grundvandskvalitet er generelt god, med niveauer af naturligt forekommende stoffer som arsen, fluorid og nikkel et godt stykke under grænseværdierne for drikkevand. (Læs mere om grundvandets bevægelse og naturlige kvalitet)

  • Drikkevandsressourcen er kommet under pres i løbet af de seneste årtier som følge af menneskeskabte forureninger med især klorerede opløsningsmidler og pesticid nedbrydningsproduktet BAM. (Læs mere om forureningsstoffer og forureningstrusler i Gladsaxe)

  • Region Hovedstadens arbejde med opsporing og kortlægning af forureninger er endnu ikke færdig i Gladsaxe Kommune. (Læs mere om opsporing og kortlægning af forureninger)