Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Klimatilpasningsplan


Planen er vedtaget

Byrådet har 19. marts 2014 vedtaget Klimatilpasningsplan 2014. Klimatilpasningsplan 2014 indeholder risikokortlægning for oversvømmelse, handlingsplan, idekatalog m.v. Der er også vedtaget et Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning, der trækker klimatilpasningplanens indhold op på et overordnet planmæssigt niveau. De to planer skal betragtes som et hele.

 Efter planens vedtagelse bliver der løbende indsat infomarkører under "Handlinger", hvor man kan læse status for igangsatte projekter.

Hvad er en klimatilpasningsplan

Gladsaxe Kommunes første klimatilpasningsplan handler om, hvordan vi forebygger skader og gener af de kraftige skybrud. Den har også fokus på, hvordan vi i højere grad kan fremme, at "hverdagsregnen" bliver håndteret på overfladen i stedet for at belaste kloakken.

Planen beskriver kommunens mål for klimatilpasning. Den kortlægger, hvor risikoen for oversvømmelse er størst. Den udpeger 13 områder, hvor vi vil prioritere vores indsats og fastsætter en rækkefølge for indsatsen i de 13 områder. Planen har en handlingsplan med konkrete handlinger frem til 2018. Nogle handlinger er målrettet de udpegede områder, andre handlinger går på tværs og dækker hele kommunen.  Planen beskriver overordnet, hvilke klimatilpasningsløsninger man kunne bruge i de 13 områder og har et idekatalog, der beskriver de forskellige typer af løsninger.

Klimatilpasningsplanen er grundlaget for, at vi tilrettelægger den konkrete indsats sammen med vores forsyningsselskab Nordvand. Klimatilpasningsplanen spiller sammen med spildevandsplanen, der handler om, hvordan Nordvand udbygger og renoverer kloaksystemet blandt andet ved at adskille regnvandet fra spildevandet.

Klimatilpasningsplanen hænger også sammen med kommunens beredskabsplan for skybrud, der beskriver hvad vi gør beredskabsmæssigt under et skybrud. 

Klimatilpasning, som begreb i denne plan, handler om at tilpasse sig et klima, hvor vi får mere nedbør og flere af de kraftige skybrud. Andre forventede konsekvenser af et ændret klima - for eksempel flere storme og højere temperaturer - er ikke en del af denne plan.

Hvad vil vi opnå

Vi vil mindske skader fra oversvømmelser på bygninger, materiel og naturen. Derudover har vi sat os som mål, at vi vil bruge regnvandet som en ressource, der kan give os mere rekreativ kvalitet i byen og i naturen.

Vi forventer, at klimatilpasning i alle 13 områder tager mindst 25 år og koster i størrelsesordenen 540 mio. kr., som kommunen skal finansiere en andel af. Vi regner med, at vi skal bruge ca. 4-6 mio. kr. på det skattemæssige område om året til dette arbejde. 

Hvad betyder planen for dig

Planen fortæller, hvordan kommunen tager initiativer og støtter op om borgeres og virksomheders egne tiltag - ved vejledning, kampagner og samarbejdsprojekter. Hjælp til hvilke løsninger grundejerne kan gøre fremgår af idekataloget.

Miljøscreening

Der er gennemført en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer af klimatilpasningsplanen. Planen vurderes ikke at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udført en miljørapport.

Relevante link

Byrådssag 19. marts 2014