Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Handlinger Andre anlægsprojekter
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Boligområder
Erhvervsområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings- og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Andre anlægsprojekter


For at få den bedste udnyttelse af vores indsats skal vi være i stand til at etablere klimatilpasningsløsninger, når muligheden opstår. Det giver en mere optimal udnyttelse af ressourcerne, at vi udfører klimatilpasning , når der alligevel skal anlægges nyt eller renoveres. Vi vil derfor, i forbindelse med at vi anlægger og renoverer for større projekter i de 13 områder – eller i oplandene til dem – undersøge, om der kan integreres en klimatilpasningsløsning i projektet.

Handling 3.1. – klimatilpasning ved renovering og omdannelse af vejnettet

Vejarealerne kan udgøre en mulighed for at komme af med regnvandet. Det kan både handle om håndtering af ”hverdagsregn” i regnbede langs vejen. Og det kan handle om at omforme vejen, så vandet i en skybrudssituation ledes til et område, der kan opmagasinere eller forsinke store mængder regn.

Ved større anlægsarbejder som nye cykelstier, omlægning eller nyanlæg af fortove og veje skal vi vurdere, om en klimaløsning i projektet kan bidrage til at mindske oversvømmelserne i området. Eller om projektet kan indgå i en fælles løsning med de projekter om separering af vejvandet, Nordvand skal foretage i regi af spildevandsplanen. Vi skal indhente et skøn på de forventede meromkostninger ved at integrere klimatilpasning i løsningen og beslutte, om projektet skal gennemføres.

Ud fra de skybrudsveje, som fastlægges i kommunen (handling 5.2), skal der laves en beskrivelse af vejstrækninger, hvor der er mulighed for klimaløsninger.

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • Det skønnes, at der skal bruges ca. 800.000 kr. til vurdering, planlægning og gennemførelse af klimatilpasning i forbindelse med vejprojekter i perioden 2014-2017. Vi vurderer, at fordelingen er 350.000 kr. på det skattefinansierede område og 450.000 kr. på det takstfinansierede område.

 I 2015 etableres grøn vej på Kong Hans Alle i forbindelse med etablering af ny cykelsti.


Handling 3.2 – klimatilpasning på kommunale institutioner, udearealer og grønne områder

Klimasikring af kommunale bygninger er vigtig for at forebygge skader og minimere de kommunale udgifter til eventuelle skadesomkostninger. Derudover er der de kommunale projekter om renovering af bygninger, omdannelse af udearealer, grønne områder med mere, hvor det bør overvejes, om projekterne har et potentiale i forhold til mindske oversvømmelserne i de 13 udpegede områder.

Vi vil derfor internt i kommunen koordinere projekter af den type med hinanden og Nordvand, så vi finder de projekter, hvor det er oplagt at integrere klimatilpasning. Derudover vil vi formidle de tiltag, der laves på institutioner og udearealer overfor borgere og virksomheder, så de fungerer som demonstrationsprojekter - se også handling 4.6.

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • Regnvandsprojekter på de kommunale bygninger vil kunne få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, som en del af finansieringen. I kommunens budget for 2013 er der til en række demonstrationsprojekter for regnvandshåndtering ved egne bygninger afsat i alt 1,2 mio. kr. i 2013-2015.

Handling 3.3 – klimatilpasning i forbindelse med fjernvarmeudbygningen

I forbindelse med udlægning af fjernvarmeledninger på privat grund vil Gladsaxe Fjernvarme tilbyde, at fjernvarmen står for udgravningen til en regnvandsløsning, hvis den enkelte grundejer ønsker det. Dette skal være et incitament til den private grundejers håndtering af regnvand.

Tidsplan:

  • 2014 og frem (i udbygningsperioden)

Økonomi:

  • Ingen særskilt økonomi

 I de områder hvor fjernvarmen udbygger i 2014 og 2015 er det vanskeligt at nedsive ved hjælp af faskine. En faskineløsning er det mest operationelle i forhold til at levere en standard-løsning til kunderne. Et muligt projekt er derfor på stand-by.


Handling 3.4 – klimatilpasning i forbindelse med letbaneudbygningen

I forbindelse med samarbejdet om letbaneudbygningen og udviklingen af Ringbyen vil vi arbejde for, at klimatilpasningsløsninger integreres i byomdannelsen og i de anlægsarbejder, der kommer til at knytte sig til udviklingen af de nye stationsnære områder i Gladsaxe. Vi vil også indgå aktivt i samarbejdet om udarbejdelsen af en blå/grøn plan for Ringbyen, sådan som det er beskrevet i forslag til Fingerplan 2013. 

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • Er på nuværende tidspunkt ukendt. Der skal afsættes særskilt økonomi.

 Der arbejdes løbende med dette i forhold til anlæggelse af letbanen. Se også handling 1.1 om masterplan for Buddinge og handling 2.3 om samarbejdsprojektet for Gladsaxevej Nord.


Handling 3.5 - klimatilpasning ved brug af klimalokalplaner og i forbindelse med omdannelsesprojekter

Vi vil bruge retningslinjerne i Kommunplantillægget om klimatilpasning til at udarbejde klimalokalplaner, der hvor det bliver aktuelt.

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • Fastsættelse af planlægningsmæssige krav kræver som udgangspunkt ingen særskilt økonomi

Relevante link

Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning