Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Handlinger Boligområder
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Erhvervsområder
Boligområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings- og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Boligområder


10 af de 13 udpegede områder kan primært karakteriseres som boligområder. Det vil sige, at områderne består af en blanding af boliger, institutioner, mindre virksomheder og nogle steder bymidter med butikker og handel. Vi har prioriteret, hvilke af områderne vi først starter en indsats i.

Handling 1.1 – Planlægning og indsats i Bagsværd og Buddinge

Bagsværd og Buddinge er de to boligområder, vi prioriterer at gå i gang med i perioden frem til 2018. Indsatsen vil bestå i, at udarbejde en skybrudsplan for områderne, der beskriver, hvilke konkrete løsninger der skal udføres. Derefter sættes de konkrete løsninger i gang. For at høste af vores erfaringer sætter vi først planlægningen af det andet område i gang, når vi er kommet godt i gang i det første område. Der udarbejdes først en skybrudsplan for Buddinge og derefter Bagsværd. Det giver mulighed for koordinering til planlægningsarbejdet med letbanen, som pågår i 2014 og 2015. I løbet af 2014 skal der også udarbejdes en helhedsplan for Buddinge By, som vil omfatte mulighederne for klimatilpasning.

Løsningerne i områderne skal ske i samspil med den generelle udbygning og renovering af kloaksystemet og anlægsarbejdet for letbanen. Det kan få en indflydelse på tidshorisonten for udførsel af løsningerne. Da vi ikke kender de eksakte løsninger endnu, er det også uvist, hvor lang tid myndighedsgodkendelser af anlæg, eventuel VVM, udbud af detailprojektering og entreprenøropgaver tager. Disse forhold kan gøre, at gennemførelse af løsningerne i de to områder forskydes 1½-2 år i forhold til den nuværende tidsplan.

I de efterfølgende år frem til 2040 vil vi udarbejde skybrudsplaner og udføre klimatilpasningsløsninger i resten af de 10 udpegede boligområder ud fra prioriteringsrækkefølgen. I 2018 vil der blive taget stilling til, om der skal ske ændringer til rækkefølgen og tidshorisonten for indsatsen, udfra den viden vi  får i løbet af de første fire år med klimatilpasningsplanen.

I skybrudsplanerne vil der blive taget stilling til, hvordan løsningerne spiller sammen med akutberedskabet. Skybrudsplanerne vil også beskrive, hvem der skal inddrages i udformningen af løsningerne, herunder også borgere og erhverv.

Tidsplan: 

  • 2014: Projektplanlægning for Buddinge. Start på myndighedsbehandling og eventuel VVM.
  • 2015-2017: Udbud på detailprojektering og entreprenøropgaver. Start på gennemførsel af tiltag i Buddinge. Projektplanlægning, myndighedsbehandling med videre for Bagsværd og eventuel start på gennemførelse af tiltag.
  • 2018-2040: Projektplanlægning og gennemførelse af løsninger for resten af de udvalgte områder.

Økonomi:

  • Udarbejdelse af projektplaner for Bagsværd og Buddinge: ca. 1 mio. kr. 
  • Gennemførelse af løsninger: Ud fra en overordnet prissætning af klimatilpasningstiltag i alle 13 områder skønner vi, at klimatilpasningsløsninger i de to områder koster i størrelsesordenen ca. 60 mio. kr. En del af anlægsinvesteringen vil række ind i næste planperiode – efter 2017. I de første fire år er vores skøn, at der er behov for en anlægsinvestering i størrelsesordenen ca. 53 mio. kr. Da anlægsinvesteringen kan fordeles på kommunen og Nordvand (læs mere under Økonomi), betyder det en fordeling på det takstfinansierede område på knap 40 mio. kr. og det skattemæssige område på ca. 13 mio. kr.

 I 2014 er der udarbejdet en masterplan for klimatilpasning i Buddinge. Læs Miljøudvalgets behandling af sagen 22.03.2015, punkt nr. 22 og læs mere på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. I 2015 etableres grøn vej på Kong Hans Alle i Buddinge området. Det er besluttet at nedsætte et rådgivende § 17 stk. 4 udvalg om byliv i klimatilpasningen af Buddinge, se Byrådets behandling 10.06.2015,punkt 72. Bagsværd området er i Spildevandsplan 2015 prioriteret til planlægning og udførelse 2017-2022.