Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Handlinger Udviklings- og undersøgelsesprojekter
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Boligområder
Erhvervsområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings- og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Udviklings- og undersøgelsesprojekter


For at kunne arbejde målrettet med regnvands- og skybrudsløsninger i de kommende år, skal vores grundlag være det bedst mulige, så vi får valgt de mest optimale løsninger og samtidig beskytter natur og grundvand. Der er derfor behov for, at vi igangsætter en række forskellige undersøgelser om vandkvalitet, skybrudsveje og nedsivningsforhold. Politikerne i Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg og Trafik- og Teknikudvalg har besluttet, at sætte de fleste undersøgelser i gang allerede i 2013, da de er grundlag for handlingerne om de konkrete anlægsløsninger i spor 1 (Boligområder) og 3 (Andre anlægsprojekter).

Handling 5.1 Undersøgelse af saltproblematik og vandkvalitet

I forbindelse med Nordvands projekter for separering af vejvand er én af de væsentligste barrierer for nedsivningen af vejvand forekomsten af salt i vejvandet i vintersæsonen. Salt i store mængder kan være en trussel for grundvandet. I de kommende år vil vi deltage i projekter, der kan give os en større viden om salts betydning for vådområder og grundvand. Parallelt med det vil vi også undersøge – for eksempel ved pilotprojekter i kommunens Driftsafdeling – hvilke fordele og ulemper, der er ved at anvende alternativer til salt som glatførebekæmpelse, ændre måden vi salter på og lignende.

Hvis vejvand skal udledes til søer, vandløb og vådområder kræver det, at vandet renses. Vi vil derfor også deltage i pilotprojekter om forskellige rensemetoder, så metodernes costeffektivitet, arealkrav og renseeffektivitet kan sammenlignes.

Tidsplan:

  • 2013-2017. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013

Økonomi:

  • 300.000 kr. til diverse undersøgelser og pilotprojekter 

 En større undersøgelse er afrapporteret i 2014. Se Miljøudvalgets behandling 23.10.2014, punkt 80

 

Handling 5.2 Kortlægning af mulige vandveje

For at konkretisere mulighederne for løsninger til skybrud er der behov for en nærmere analyse af, om søer, vandløb og vådområder reelt kan bruges som modtager af vandet i en skybrudssituation. Det skal også vurderes, hvilket potentiale der er i at åbne rørlagte vandløb og bruge dem som vandveje. Målet med undersøgelsen er, at vi kan udpege de lokaliteter, hvor vi ønsker, at vandet i skybrudssituationer skal styres hen.

Tidsplan:

  • 2013-2014. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013

Økonomi:

  • 300.000 kr. til analyse 

 Nordvand har i 2014 igangsat en undersøgelse omkring mulig åbning af Bagsværd renden og påvirkningen af Bagsværd Sø.

 

Handling 5.3 Detaljeret kortlægning af nedsivningsforhold

En større lokal håndtering af regnvand kan få utilsigtede negative konsekvenser de steder, hvor grundvandvandspejlet allerede står højt. Det kan give vand i borgernes kældre, fugt i bygninger med mere. Der er derfor brug for, at vi får et mere detaljeret kendskab til, hvor der ligger mindre lokale vandmagasiner (= det sekundære grundvandsspejl, som ligger højere end det almindelige grundvandsspejl), og hvilke forandringer der sker. Den viden skal vi bruge fremadrettet i forhold til, hvor vi etablerer klimatilpasningsprojekter og opfordrer til lokal håndtering af regnvand – og hvor vi afholder os fra at gøre det.

Tidsplan:

  • 2013-2014. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013

Økonomi:

  • 300.000 kr. til detaljeret grundvandsmodel

    En større undersøgelse er afrapporteret i 2014. Se Miljøudvalgets behandling 23.10.2014, punkt 80

 

Handling 5.4 Koordinere egen indsats med resten af regionen og deres prioriterede projekter

Udfordringen med klimatilpasning går på tværs af kommunegrænser. Vi vil derfor prioritere at deltage i det udviklings- og koordineringsarbejde, der er etableret i regionen og i de kommuner, som vi grænser op til. Vi skal fortsat deltage aktivt i netværket KLIKOVANDs projektledelse og arbejdsgrupper og deltage i Regnvandsforum for hovedstadskommunerne. Det er vigtigt at finde de bedste løsninger på tværs af kommunegrænser, og det er derfor højt prioriteret at udforme løsninger i samarbejde og dialog med nabokommuner og andre forsyningsselskaber.   

Tidsplan:

  • fra 2014 og frem

Økonomi:

  • 100.000 kr. til diverse udviklingsarbejde i perioden 2014-2017