Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Faskiner
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Faskiner


Sådan virker det

Faskiner er hulrum i jorden, som primært dimensioneres til hverdagsregn. De kan være fyldt med sten, plastkassetter eller lignende. Faskinen opmagasinerer vand og nedsiver det gennem siderne.

 • Plastkassetterne vikles ind i en vandgennemtrængelig fiberdug, så jorden holdes ude fra hulrummene
 • Der skal være en sandfangsbrønd før en faskine, der opsamler grus og blade fra taget
 • Faskiner skal ligge fem meter fra huse med kælder og to meter fra skel og huse uden kælder
 • Faskinen bør graves ned i jorden, så toppen er minimum 50 cm under jordoverfladen, for ikke at få frostskader
 • Den dimensioneres oftest til et almindeligt regnvejr, da faskinen ellers bliver alt for stor
 • Ved at lave et overløbsrør fra faskinen til en græsplæne eller et bed, kan faskinen også håndtere skybrud - og ikke kun almindelig hverdagsregn

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Faskinen bidrager til øget dannelse af grundvand, og er på den måde med til at sikre vores ressourcer af drikkevand
 • Visse faskiner kan opbygges med en særlig filterjord (biofiltreringssubstrat), der blandt andet kan rense for partikelforurening fra motorer og for olie, metaller med mere

Økonomi, drift og levetid

 • De fleste faskiner koster godt 100 kroner per kvadratmeter areal, der skal afvandes, og cirka 2.000 kr. pr. sandfangsbrønd inklusive rør, fittings med mere
 • Det er ofte selve nedgravningen, som er den største udgift
 • Vedligeholdelse af en faskine kræver, at man renser sandfanget to gange om året, og sørger for at rense nedløbsrør
 • Levetiden er minimum 25-30 år, hvis man følger forskrifterne for anlæg og vedligehold 

Hvilke regler gælder?

 • Det er vigtig at undersøge jordbundsforholdene, inden man anlægger faskinen, for at være sikker på, at jorden har god nedsivningsevne og at den ikke er forurenet
 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2. gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til faskine - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Fylder ikke noget på jordoverfladen
 • Øger grundvandsdannelsen
 • Let at bygge og vedligeholde
 • Kan bruges i eksisterende bebyggelse

Ulemper:

 • Skal være meget store i jord med ringe nedsivningsevne
 • Kræver forundersøgelser
 • Ikke velegnet til forurenet regnvand
 • Svært at kontrollere funktionen af faskinen 
 • Nedsat funktion i lange våde perioder
 • Fungerer ikke optimalt, hvis grundvandsspejlet står højt

Vil du vide mere? 

 

 

  

 

Princip for faskine

 

Faskine inden tildækning med jord - Foto fra Expo-net