Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Grøft og trug
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Grøft og trug


Sådan virker det

Grøfter og trug adskiller sig fra hinanden ved, at grøfter primært nedsiver og fungerer som magasin, mens trug primært transporterer og nedsiver. Grøfter og trug kan dimensioneres til at håndtere både hverdagsregn og skybrud.

Grøfter kan være traditionelle fordybninger i terrænet belagt med græs eller sten. De kan opmagasinere vandet, indtil det enten ledes videre eller siver ned. De kan også forsynes med et drænrør eller en faskine i bunden. Filterjord i bunden kan filtrere urenheder i regnvandet.

 • Grøfter er 1-2 meter dybe udgravninger eventuelt fyldt med stenmateriale
 • Skal forsynes med brønde til inspektion og rensning, hvis der er drænrør eller faskine i grøften

Trug er fordybninger i terrænet, som er dækket med græs eller anden bevoksning. De kan aflede og nedsive regnvandet, hvis jordbunden er egnet. Det er vigtigt, at vandets hastighed er lav, så partikler kan holdes tilbage, og truget dermed er med til at rense vandet. Trug kan erstatte traditionelle ledninger og nedløbsbrønde langs veje. Kan laves med direkte nedsivning, med dræn under eller med gennemtrængelig bund. Kan laves med små dæmninger i hældende terræn.

 • Der skal være lav hastighed; maksimalt 1-2 m/s ved store regnskyl
 • Vanddybden ved "hverdagsregn" skal holdes under bevoksningens top, som typisk er 10 cm
 • Skråningsanlæg skal maksimalt være 1:3 og bredden minimum 50 cm

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Er god til at fjerne byforurening
 • Kan bidrage til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Regelmæssig inspektion for at se efter tegn på tilstopning i grøfter med permeabelt fyld
 • Græsset skal slås og beplantning fjernes
 • Levetid cirka 25 år
 • Anlæg af grøfter og trug koster mellem 400-900 kr. pr. løbende meter afhængig af materialer og opbygning

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til grøft eller trug - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Kan fjerne en del forurening ved at sive ned gennem filterjorden i bunden
 • Er velegnede ved vejsider
 • Let at indpasse i landskabet
 • Reducerer afstrømningen

Ulemper:

 • Det er vanskeligt at registrere tilstopninger eller forurening i det permeable fyld
 • Dyrt at udskifte tilstoppet filtermateriale
 • Fylder meget i byområder
 • Mindre egnet, hvis området er meget stejlt
 • Uegnet ved parkering i vejsiden
 • Kun specielle vejtræer kan tåle forholdene

Vil du vide mere?

 

  

 Princip for grøft med faskine som magasin 

 

 Trug eller grøft langs vej og fortov