Buddinge


 

Bebyggelse

 • Området er meget blandet og består af etagebyggeri, parcel- og rækkehuse, et mindre erhvervsområde, Rådhuset, Buddinge station og busterminal.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er Buddinge station, erhvervsområdet ved Berendsens Allé, Buddinge Torv samt boligerne ved Klausdalsbrovej.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale problemer ved skybrud opstår ved Buddinge Station, der er meget hårdt ramt, og ved  Buddinge rundkørsel.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Området har flere grønne arealer, der kan burges til at nedsive og håndtere regnvand. 

Plan for ændring af området

 • Der skal laves en helhedsplan for Buddinge By. Rådhusparken forventes at indgå, hvor klimatilpasning kan tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Det meste af området er måske egnet til at nedsive regnvand.

 

  

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokalhåndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer ved Hesteskoen, Buddinge rundkørsel, Rådhusparken og Vadgård Skoles sportsplads