Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Baggrund
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Generelle mål og principper
Virkemidler
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Baggrund


Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv

22. december 2000 trådte EU's Vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-lande gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag Vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. For at formålet med Vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning.

Implementeringen af Vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med Miljømålsloven.

Tidligere vandforvaltning i regionplaner

Tidligere var mål for overfladevand og grundvand fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med kommunalreformen blev regionplanerne ophævet til landsplandirektiv, der var gældende indtil vandplanerne blev vedtaget. 

Vandplanerne indeholder nye miljømål for alle vandområder - overfladevand og grundvand. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram.

Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

I implementeringen af Vandrammedirektivet har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner.

Senest et år efter at vandplanerne er offentliggjort, skal kommunernes vandhandleplaner vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki.

Vandplanerne har en planperiode på seks år. 22. december 2015 erstattes første vandplanperiode med anden planperiode, der løber fra 2015-2021.

 

 

 


Bagsværd Sø