Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Statens krav
| |
Om planen
Statens krav
Vandløb
Søer
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Statens krav


Statens vandplaner indeholder konkrete vurderinger af, om de enkelte vandområder forventes at leve op til vandplanernes målsætninger. For de vandområder, som ikke forventes at leve op til målene, har Naturstyrelsen udarbejdet konkrete indsatsprogrammer. På MiljøGis og i Naturstyrelsens tekniske baggrundsnotater er de krævede handlinger angivet.

I Gladsaxe Kommune er der indsatskrav til reduktion af regnbetingede udløb til Kagså. Se under Vandløb.

For Bagsværd Sø er der behov for en stofbestemt indsats overfor miljøfarlige stoffer. Se under Søer.

Det er kun større søer over 5 ha, som er konkret vurderet i vandplanerne. For alle vandområder og for alle grundvandsforekomster er opfyldelsen af målsætningerne udskudt til næste planperiode. Se under Mål.

Mindre søer (under 5 ha) skal også have god tilstand, men det reguleres gennem bestemmelserne i sektorlovgivningen (Naturbeskyttelsesloven, Vandløbslov, Miljøbeskyttelseslov med videre)

De statslige vandplaner indeholder desuden retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedens fysiske planlægning og administration  - også i relation til konkrete sager. Retningslinjerne kan ses i vedlagte pdf pdf retningslinjer_for_administration_af_miljoelovgivningen.pdf (87 KB)

 

Bagsværd SøRelevante link

MiljøGIS