Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Statens krav Vandløb
| |
Om planen
Statens krav
Vandløb
Søer
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Vandløb


Indsats overfor spildevand til Kagså

Indenfor Gladsaxe Kommunes geografiske område er der i planperioden 2009-2015 krav i vandplanen for Køge Bugt.

Her skal der ske en indsats overfor påvirkning af forurenende stoffer fra de regnbetingede udløb til Kagså. Det vurderes som en forudsætning for, at Harrestrup Å kan leve op til målsætningen om god økologisk tilstand. Harrestrup Å modtager vandet fra Kagså, før det løber ud i Køge Bugt ved Kalveboderne.

Indsatsen skal ske ved reduktion af spildevandspåvirkningen fra otte regnbetingede udløb til Kagså, så der maksimalt udledes 250 m3 spildevand pr. reduceret ha opland pr. år. Det drejer sig om udløbene U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9B, se kortet. Udløbene stammer fra fælleskloakerede oplande i Gladsaxe, hvor der udledes opspædet spildevand til vandløbet i perioder med meget regn. Der er tilsvarende krav om en indsats for Herlev Kommunes udløb til Kagså.

Forsinkelsesbassin som virkemiddel

Vandplanens virkemidler for overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer beskrives i vandplanens retningslinje 7 og i vandplanernes Virkemiddelkatalog. Her beskrives det, at der som udgangspunkt bør etableres first-flush bassin (forsinkelsesbassin) på 5 mm (50 m3 pr. reduceret ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m3 pr. reduceret ha oplandsareal. Ifølge vandplanen kan konkrete vurderinger af udledningens påvirkning betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. For at nedbringe mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt bruges, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand med mere.

Tidsfrist

På grund af kommunernes ønske om fristforlængelse er det i vandplanen fastsat, at indsatsen som udgangspunkt gennemføres fra 2014 med en jævn investeringstakt over 5 år, således at 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode.

 

 

 

 


Kagså og 8 regnvandsbetingede udløb